ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 มิถุนายน 2561 - 16 กรกฎาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

  • ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  • ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  • ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

สามารถส่งข้อเสนิโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สกว. โทรศัพท์ 02-27885260