สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ปี 2561 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

  • การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  • เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  • ทั้งสามหลักสู๖ร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมศาสตร์จารย์ ดร. สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนอบรมแต่ละหลักสูตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website สมาคมส่งเสริมการวิจัย หรือ www.rpa.or.th สมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร: มือถือ 081-303-127,081-869-2370