สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 มิถุนายน 2561 - 15 มิถุนายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

                รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตอลดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐรับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมห้องกันประเทศได้

                ทั้งนี้ หากสถาบันมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศดังกล่าว ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่าน ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบซีดี 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้เอกสารต้องถึงกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-6105330

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มนโยบายการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากร บุคคลอุดมศึกษา โทร 026105330 โทรสาร 02-3545541 , 02-3545548