ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 23 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2561

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีนโยบายประเมินข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อได้ให้ข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีค่าตอบแทนในการประเมนโครงการ 700 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเป็นการประเมินข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ของ มทร.พระนคร

                สวพ. มทร. พระนคร มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 8 สาขา  ของ มทร. พระนคร คือ คือ 1. สาขาการศึกษา 2. สาขาคหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. สาขาบริหารธุรกิจ 5 สาขาปรัชญา 6 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ 8 สาขาสังคมวิทยา  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรือ รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป และ 2 มีผลงานวิจัยหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูล ภายในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-6653777 ต่อ 6643, 6645 อีเมล์ ird@rmutp.ac.th โดยมี นางสาววิสุตา วรรณห้วย เป็นผู้ประสานงาน