สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาส่ตร์ไทย-จีน ครั้ง ที่ 7

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 23 พฤษภาคม 2561 - 26 มิถุนายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7” (The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน” (The Belt and Road Initiative (BRI) and Thailand 4.0 : Towards Common Development)  ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ. ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนดซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในกาวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีนด้วย

                เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมก่อนปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12 – 15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ทางอีเมล thaichinesecenter@gmail.com (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน เป็นผู้สนับสนุนด้านที่พัก  อาหาร และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับนักวิจัยชาวจีนตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการไทยและจีนด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โปลดเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ www.nrct.go.th หรือ
www.vijaichaina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-5612445-306