เสนอชื่อโครงการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา Promoting innovation with investment ครั้งที่ 2/2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 22 พฤษภาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2561

ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อโครงการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา Promoting innovation with investment ครั้งที่ 2/2561

                เนื่องจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ร่วมมือกับ สมาคม Thai-Bio, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีแผนที่จะจัดสัมมนา Promoting I with I ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในช่วงเดือนกันยายน 2561 โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานที่สนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุนวิจัย การอนุญาตใช้สิทธิและการจัดตั้งบริษัท Start up อย่างเป็นรูปธรรม

                ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ทางผู้จัดมีแผนที่จะจัดให้มีการนำเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า และมีโอกาสที่นักลงทุนจะสนใจ ร่วมลงทุนและจัดตั้งบริษัท start up ได้ นักวิจัยที่มีงานวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ที่มีศักยภาพ สามารถเข้าร่วมงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ email: cemb.perdo@gmail.com  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561