ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (Research Fellowship) – จำนวน 2 ทุน ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561

ผู้ให้ทุน : ศูนย์เครือข่าย (Network Center)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ศูนย์เครือข่าย (Network Center) ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia: EANET) ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (Research Fellowship) – จำนวน 2 ทุน ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561) ณ ศูนย์เครือข่าย EANET ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Asia Center For Air Pollution Research (ACAP) เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น

                ขอเชิญชวนผู้สนใจ ซึ่งศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาวิธีการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดแบบเปียกและแบบแห้ง รวมถึงการควบคุมและประกันคุณภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในการตกสะสมของกรดแบบเปียกและแบบแห้ง รวมถึงการควบคุมและประกันคุณภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในการตกสะสมของกรดแบบเปียกและแห้ง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเคลื่อนที่มลพิษทางอากาศ (โดยเฉพาะการตกสะสมแบบแห้ง) การวิเคราะห์ข้อมูลของ EANET เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ การศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดและมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องต่อระบบนิเวศน์และสุขภาพอานามัย การจัดทำบัญชีรายการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศ และการศึกษาสังคม – เศรษฐกิจสำหรับปัญหาการตดสะสมของกรดและมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดที่กำหนด กรอกใบสมัครและจัดส่งมายังสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pichaid_a@hotmail.com และ
sirirat_yen@hotmail.com ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2016&id=18022

สอบถามรายละเอียด สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทร 02-2982355 โทรสาร 02298 5389