สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 25 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สวทช เรียนเชิญสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ

    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำ กลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และ เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

          ศึกษารายละเอียดได้ที่ (https://www.nstda.or.th/ChairProfessor) และ Facebook (https://facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA) ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การให้ทุน และแบบฟอร์ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกลาง/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

โทรศัพท์ 02-6448150 ต่อ 81833 (สุขฤทัย)

โทรสาร 02-6448100 e-mail:chair@nstda.or.th