ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 25 เมษายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  

การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2561

           ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับที่ 1788/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น

             ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวแก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งในงวดที่ 5/2561 จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่จะเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561  สำหรับผู้สนใจโปรดจัดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา ตามที่ระบุไว้ในประกาศข้างต้น ซึ่ง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ ที่  8 มิถุนายน 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา แดงรัตน์ กองบริหารงานวิจัย โทร.42128, 043-203177 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2= foreign_ research_present


กฤติกา แดงรัตน์

กองบริหารงานวิจัย

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2

โทร. 043-203-176 เบอร์ภายใน 42128

โทรสาร 043-203-177