ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 22 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561

ผู้ให้ทุน : ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล  คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ ๆ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร โทร 028-313203 , 02-831-3946  โทรสาร 02-8313967