สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 12 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ได้อนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในการนี้ ผู้สนใจ สามารถแจ้งรับทุน ภายในวันพฤหับดีที่ 12 เมษายน  2561 พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยและสรุปสาระสำคัญของโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th หรือที่หมายเลข 02-612-1555 ต่อ 373 โทรสาร 02-612 1374