สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 3 ประเภททุน

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่

  • ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE) สำหรับประเด็นวิจัย ใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 2. ด้านสุขภาพ
  • ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry ; SuRF)
  • ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial – academic Research Fellowship program ; IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โทร 02-2788200 ต่อ 8369 โทรสาร 02-2980452 อีเมล์ kulwadee@trf.ot.th