ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่องการรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

      สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยที่มุ่งเป้าในการพัฒนาประเทศด้านอนุรักษ์พลังงาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันเป็นชุดโครงการวิจัย (Packages) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่เดียวกันในด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยา (Multi Disciplines) มีเป้าหมายของการนำไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ สนพ. จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2561