ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 30 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่าง ๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561มีภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ โทรศัพท์ 02-22163955 ต่อ 266 (กิตติกันตพงษ์)