วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 26 มกราคม 2561 - 16 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 – 16 มีนาคม 2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร: 02-5793982 , 02-5612445 ต่อ 409, 401 (ศรีรัตน์/ธรรมภรณ์) โทรสาร 02-5793982