โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลและเทคนิ่คปฏิบัตกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 17

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 15 มีนาคม 2561 - 16 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลและเทคนิ่คปฏิบัตกับสัตว์ทดลอง"  รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561