โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 30 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและ/หรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน เสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.promotion-scitec.or.th/ หรือสอบถามมาที่อีเมล์ thaitechaward@gmail.com

ฝ่ายเลขาโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นฯ

02 452 3321, 02 470 7433