ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน: ฝ่ายวิชาการ สกว.

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 24 มกราคม 2561 - 12 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิชาการ สกว.

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน: ฝ่ายวิชาการ สกว.

ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับประเทศจีน และทุน Advanced Fellowship ร่วมกับประเทศอังกฤษ ดังนี้

1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Natural Products for Drug Discovery หมดเขตรับข้อเสนอโครงการของนักวิจัยไทยวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 (NSFC ปิดรับข้อเสนอโครงการของนักวิจัยจีนวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561)

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่     https://goo.gl/iBQPZv

2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Biodiversity หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://goo.gl/bhv5FN

3. ทุน Advanced Fellowship ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://goo.gl/QunRw8

หรือติดตามใน website ฝ่ายวิชาการ สกว.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

- Natural Products for Drug Discovery โทร. 0-2278-8252

- Biodiversity โทร. 0-2278-8254

- Advanced Fellowship สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2278-8254  / สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 0-2278-8200 ต่อ 8354 /0-2278-8200 ต่อ 8376