สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 17 มกราคม 2561 - 23 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้ทักษะในการทำงานวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย โดยมี 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกอบรมวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. หลักสูตร เรื่อง การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ฝึกอบรมวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561

3. หลักสูตร เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ ฝึกอบรมวันที่ 22 -23 มีนาคม 2561

ทุกหลักสูตรฝึกอบรม ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

     การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยในหน่วยงานโดยผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โทร 02-1601341 ในเวลาราชการ e-mail: ird_ssru@ac.th และ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://irdssru.com/public/training/