ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 16 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้ร่วมดำเนินโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือ คปก. ประเภททุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกด้วยการให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกแก่บุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับ สทป. โดย สทป. เป็นผู้กำหนดโจทย์วิจัย นั้น

                ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th หรือติดต่อโครงการปริญยาเอกกาญจนาภิเษก โทรศัพท์ 02-278-8200 กด 1 หรือที่อีเมล์ trfrgj@trf.or.th  หรือติดต่อส่วนบัณฑิตศึกษา สทป. โทรศัพท์ 02-980-6688 ต่อ 2136 หรือที่อีเมล์ dti.or.th