สกว.ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 15 มกราคม 2561 - 14 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานส่งเสริมการวิจัย สกว

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

เรียน   ทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ สกว. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ดังเอกสารที่แนบไฟล์มาด้วย

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 และหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 ทางอีเมล์ saengpetch@trf.or.th ค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.
โทร 0-2278-8254