สวรส. ประกาศรับข้อเสนอ ขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ให้ทุน : สวรส.

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอ ขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.hsri.or.th/proposal62 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-8329268 หรือ 028329273