อบรมระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 25 ธันวาคม 2560

ผู้ให้ทุน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญอบรม เรื่อง ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการยื่นลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามามาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชม 401 ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบการยื่นลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หรือดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ http://eia.onep.go.th (แบนเนอร์ซ้ายมือ: หัวข้อ คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์)  โทร. 02-265-6500 กด 6 ต่อ 6858,6860 โทรสาร 02-265-6500 ต่อ 6860 e-mail: databaseeia.onep@gmail.com