กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 2018 โดย JSPS

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 2018 โดย JSPS

                กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับประสานงานจากผู้แทน JSPS กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจรรมแนะแนวทุนวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำกิจกรรมที่ JSPS ได้ดำเนินการในภูมิภาคเอเชีย และ การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยต่าง ๆ  พร้อมนำเสนอประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่เคยได้รับทุนจาก JSPS เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://goo.gl/aw8AVW

 ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเสาวนีย์ นามทะจันทร์ 44567 หรือที่อีเมล์ saowana@kku.ac.th