โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สวทช

ข่าวโดย : admin

สวทช เชิญผู้สนใจ ร่วมสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับปริญญาโท - เอก  ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนา ในภาคการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ ระหว่าง สวทช สถาบันการศึกาา 3 กระตุ้นให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  โดยโครงการนี้ สนับสนุนเงินทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ในระดับปริญญา โท ไม่เกินจำนวน 10,000 บาท และปริญญาเอก ไม่เกินจำนวน 20,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาของการสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย