ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการในงบประมาณประจำปี 2562

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

เรียน คณาจารย์ และ นักวิจัยทุกท่าน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการในงบประมาณประจำปี 2562   สิ่งที่แนบมาด้วย ประกาศการให้ทุนวิจัยศูนย์ CEMB ประจำปีงบประมาณ 2562

                       แบบฟอร์มข้อมูลโปรแกรมวิจัยสำหรับโครงการวิจัยแบบกลุ่ม (CEMB-CRP01-62 )

                       แบบฟอร์ม Full Proposal  (CEMB-FP01-62 )

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ./CEMB)

โทรศัพท์ 0-2201-5915, 5955

โทรสาร 0-2201-5915