ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 2 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯ โดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  2 – 16 ตุลาคม 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 53/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560  ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ora.kku.ac.th  หรือดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบท้ายด้านล่าง


หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประพันธ์ พันตาเอก โทรภายใน 44829 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5452277 หรืออีเมล์ phantaek@gmail.compraphanph@kku.ac.th