เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ซินโครตรอน ประจำปี 2560

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)และกิจกรรมพัฒนาระบบลำเลียงแสดงและสถานีทดลองแสงซินโครตรอนย่านรังสีเอกซ์และย่านรังสีอินฟราเรด รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการนำแสงซินโครตรอนเข้ามาใช้ในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

โดยจะประกาศผลการพิจารณาทุน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง หรือที่ อีเมล์ 9pattanan@gmail.com  หมายเลข โทรศัพท์  043-203177 ภายใน ที่ 48188