News Online
Found : 200 Records.
ฝ่ายวิจัยฯลงพื้นที่พบปะคณาจารย์และนักวิจัย วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม NK1403 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายฝ่ายวิจัยลงพื้นที่พบปะนักวิจัยวิทยาเขตหนองคายเพื่อชี้แจงเรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ขั้นตอนการขอทุนภายในและนอก และการเตรียมขอเสนอทุนบูรณาการ ปี 63 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ฝ่ายวิจัยร่วมกับ(CASCAP)(CKDNET)และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริการงานวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัยร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 6 และ 19 กรกฎาคม 2561


ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการรับทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยฯต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย นำทีมโดยผู้บริหาร และบุคลากร


งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร