News Online
Found : 198 Records.
ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการรับทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยฯต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย นำทีมโดยผู้บริหาร และบุคลากร


งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร


กิจกรรม RRi KKU Forum 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม RRi KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น