News Online
Found : 197 Records.
โปรดตรวจสอบข้อมูล

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ Translational Research และห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย


งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร


กิจกรรม RRi KKU Forum 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม RRi KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กิจกรรมแถลงข่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย – มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม: “ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลาเรียอย่างรวดเร็ว ช่วยชาวอีสานให้รอดชีวิต”

ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม: สร้างชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลาเรียอย่างรวดเร็ว ช่วยชาวอีสานให้รอดชีวิต