ฝ่ายวิจัยฯลงพื้นที่พบปะคณาจารย์และนักวิจัย วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม NK1403 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายฝ่ายวิจัยลงพื้นที่พบปะนักวิจัยวิทยาเขตหนองคายเพื่อชี้แจงเรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ขั้นตอนการขอทุนภายในและนอก และการเตรียมขอเสนอทุนบูรณาการ ปี 63 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมNK1403 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่พบปะนักวิจัยวิทยาเขตหนองคายนำโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจงเรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ขั้นตอนการขอทุนภายในและนอก  และการเตรียมขอเสนอทุนบูรณาการ ปี 63 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้ได้มีคณาจารย์ นักวิจัยได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมากข่าว : จินตนา มูลตรี

5/7/2561 17:24:14