ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการรับทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย  ปทุมนากุล  ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา  ตั้งวงศ์ชัย ผู้ช่วยฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ชี้แจงการรับทุนภายในและภายนอก อาทิ กระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน ระเบียบและแนวปฏิบัติในการรับทุน รวมถึงกระบวนการ/ขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกจนเสร็จสิ้นโครงการฯครั้งนี้ได้มีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนกว่า 80 ท่าน โดยการชี้แจงประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง ได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันข่าว : จินตนา มูลตรี

20/6/2561 15:48:08