ฝ่ายวิจัยฯต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย นำทีมโดยผู้บริหาร และบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย นำโดยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย  นายสมหวัง  ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยนายธนายุทธ  สังข์อินทร์  และนางสาวงามจิตร  กุดจอมศรี  กองบริหารงานวิจัยได้นำเสนอวิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและช่วงท้ายได้ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อซักถามระหว่างผู้บริหาร และ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันข่าว : จินตนา มูลตรี

7/6/2561 17:06:41