กิจกรรม RRi KKU Forum 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม RRi KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561  เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม  RRi  KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  ซึ่งได้รับเกียรติการกล่าวเปิดโครงการโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวอจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ซึ่งมีวัตถุประส่งค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ในปี 2559 ระดับปริญญาโทและระรับปริญญาเอก มานำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนในรูปแบบปากเปล่า  และเป็นการประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของ พวอ. ได้แก่ ทุนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (M.D. และ Ph.D.) ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) โดยทุนทั้ง 4 ประเภทนี้จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโจทย์วิจัยจะต้องมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมข่าว : จินตนา มูลตรี

24/1/2561 13:50:24