ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการและได้รับเกียรติในการบรรยายและตอบคำถามโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย  ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์  บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนข้อซักถามแนวทางจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและวิชาการเป็นอย่างมาก ข่าว : จินตนา มูลตรี

10/1/2561 15:34:32