กิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 -24 กันยายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยกทีมนักวิจัยร่วมจัดกิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ณ ไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ งานวิจัย ขายได้ ณ ไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือรูปแบบการพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานและอุตสาหกรรมคาคาถูก ให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้จากการวิจัย และนวัตกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

           “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย และนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ระหว่างวันที่ 23 -24 กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูรน์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ โดยนำเสนอผลงานวิจัยในระดับที่มีความพร้อมใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ที่เป็นผลิตผลจากการคัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศมานำเสนอใน 7 กลุ่มเรื่องวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ การวิจัยแห่งชาติ ระยะ 20 ปี  ได้แก่ งานวิจัยเพื่อความมั่นคง  งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสังคม งานวิจัยเพื่อการแพทย์ และสาธารณสุข งานวิจัยเพื่อพลังงาน วิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งงานวิจัยเข้าร่วมโครงการนี้กว่า สามสิบผลงาน  และมีผู้ให้ความสนใจจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในการจัดกิจกรรม


ข่าว :

26/9/2560 22:33:14