News Online
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)
 
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้ร่วมกำหนดนโยบายการวิจัยและการพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก ณ ห้องประชุม กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบริษัทชั้นนำทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัย
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในครั้ง นี้ จัดขึ้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทฃ จังหวัดขอนแก่น
 
เมื่อจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฎฐ์เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ฝ่ายคลังทรัพย์สิน และฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำกับติดตามสัญญาทุนวิจัยทุนภายในและทุนภายนอก และบริการวิชาการ รวมทั้งระเบียบการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการวิจัยการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวิจัยใหม่
 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในกิจกรรม งานแถลงข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบสื่อมวลชน ประจำเดือน มิถุนายน เรื่อง สารสกัดจากฟ้าทลายโจร สมุนไพรมหัศจรรย์ ฆ่าเชื้อไวรัสเริมและรักษามะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือได้ว่า เป็นงานวิจัยที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยทีมคณะนักวิจัยและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณด้านการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเตรียมความพร้อมข้อมูลแผนงบประมาณด้านการวิจัยสำหรับการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนา บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายเป็นกลุ่มที่เปรียบเสมือนตำรับยาที่มีหลายขนาน รวมทั้งการออกกำลังกายรายบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาเฉพาะรายที่นักกายภาพบำบัดควรให้บริการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีให้ การออกกำลังกายเป็นยา
 
นศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

- -