News Online
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายเรือ
 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน
วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร เวลา 10.30 – 13.30 น.
 
ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมหารือเตรียมความพร้อมและติดตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS. 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับเกียรติการบรรยายหัวข้อดังกล่าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายเพื่อให้นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุน จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 
ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 หรือ National Science and Technology Fair 2017
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ หน่วยงานร่วมบริหารจัดการกองทุนนิวตัน เพื่อรับฟังหัวข้อที่กองทุนมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทุน Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds ณ เพื่อร่วมรับฟังแนวทางในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)
 
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้ร่วมกำหนดนโยบายการวิจัยและการพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก ณ ห้องประชุม กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

- -