News Online
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณด้านการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเตรียมความพร้อมข้อมูลแผนงบประมาณด้านการวิจัยสำหรับการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนา บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายเป็นกลุ่มที่เปรียบเสมือนตำรับยาที่มีหลายขนาน รวมทั้งการออกกำลังกายรายบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาเฉพาะรายที่นักกายภาพบำบัดควรให้บริการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีให้ การออกกำลังกายเป็นยา
 
นศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมบรรยายการจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 
ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2560 ณ กองบริหารงานวิจัย คุณตะวัน เฮงพูลธนา กรรมการผู้จัดการ ร้านสีอิฐดอทคอม 1999 จำกัด เข้ามอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2560 แด่กองบริหารงานวิจัย โดย มี นายสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้รับมอบ
 
ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 คณะผู้บริหารนำทีมโดยฝ่ายวิจัย เข้ามอบกระเข้าแก่ท่านอธิการบดี
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ามอบของขวัญปีใหม่ แด่ฝ่ายวิจัยและกองบริหารงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นายสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้รับมอบ
 

- -