News Update
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบล็อกจรรยาบรรณ KKU Ethics มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤษภาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ งานจรรยาบรรณ

การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3”
วัน/เดือน/ปี : 11 พฤษภาคม 2560 - 23 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วัน/เดือน/ปี : 20 เมษายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก รุ่นที่ 20
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการฝึกอบรม ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
วัน/เดือน/ปี : 25 พฤษภาคม 2560 - 12 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ

การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
วัน/เดือน/ปี : 8 มกราคม 2560 - 10 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรียนเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤษภาคม 2560 - 5 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันสหวิทยาการ
วัน/เดือน/ปี : 27 เมษายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

- -