News Update
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
วัน/เดือน/ปี : 8 มกราคม 2560 - 10 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เสนอชื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯ
วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 เมษายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 เมษายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์กาแฟ และยุทธศาสตร์ชา
วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืช
วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

ปชส. "โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์"
ปิดแล้ว : 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- -