News Update
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
วัน/เดือน/ปี : 8 มกราคม 2560 - 10 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราให้บริการด้านวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมฯ
วัน/เดือน/ปี : 22 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 เมษายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เสนอชื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯ
วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 เมษายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
วัน/เดือน/ปี : 22 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและยา : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
วัน/เดือน/ปี : 7 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับโครงการอาหารและยา

“การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)”
ปิดแล้ว : 9 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : สภาปัญญาสมาพันธ์

Talent Mobility for Food Innovation 2017
ปิดแล้ว : 20 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

- -