ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 
: งามจิตร กุดจอมศรี   : 043 203177, ใน มข. 42762

รายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้า
แบบรายงานความก้าวหน้า(แบบ RP)
รายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน
รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน

การเบิกจ่าย ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
บันทึกสรุปเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินไปราชการ
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ