Research Fund

ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 165 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 165 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 164 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


Joint Research Program ประจำปี 2562 FY 2019

รับข้อเสนอ : 15 มิถุนายน 2561 - 5 กันยายน 2561 (เหลือเวลา 48 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

รับข้อเสนอ : 6 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 43 วัน)

ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

รับข้อเสนอ : 22 มิถุนายน 2561 - 14 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 26 วัน)

ผู้ให้ทุน : คปก


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”

รับข้อเสนอ : 16 กรกฎาคม 2561 - 23 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 4 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


เปิดรับข้อเสนอจัดทำกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

รับข้อเสนอ : 2 กรกฎาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 1 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

รับข้อเสนอ : 12 กรกฎาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 1 วัน)

ผู้ให้ทุน : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร


ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

ปิดแล้ว : 2 กรกฎาคม 2561 - 16 กรกฎาคม 2561

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


More ...

News Update

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 499 วัน)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 165 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเยงบนฐานความรู้

ระหว่างวันที่ : 27 มิถุนายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 104 วัน)

หน่วยงาน : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม


การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 104 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่น ที่ 3

ระหว่างวันที่ : 6 มิถุนายน 2561 - 3 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 15 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


TUMS ASAIHL Award which is worth about $5000

ระหว่างวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 12 วัน)

หน่วยงาน : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2561 วช ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 12 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 12 วัน)

หน่วยงาน : วช


More ...

ฝ่ายวิจัยฯลงพื้นที่พบปะคณาจารย์และนักวิจัย วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม NK1403 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายฝ่ายวิจัยลงพื้นที่พบปะนักวิจัยวิทยาเขตหนองคายเพื่อชี้แจงเรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ขั้นตอนการขอทุนภายในและนอก และการเตรียมขอเสนอทุนบูรณาการ ปี 63 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัยร่วมกับ(CASCAP)(CKDNET)และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริการงานวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัยร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 6 และ 19 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการรับทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย

More ...