ทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
: สุณิษา แสงเหลา   : 42131, 043-203178