ทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไปประจำปี (วช.)
 
: สมหวัง ทองนำ, พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์   : 42127, 42131, 043-203177

การขอทุน ปี 2562
00 แบบเสนอแผนบูรณาการ 2562 (วิธีเขียน)
01 แบบเสนอชุดโครงการวิจัย 2562 (วิธีเขียน)
02 แบบเสนอโครงการ 62 เป้าหมาย 1 - 3 (วิธีเขียน)
คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน Template (เป้าหมาย 1-3)
01 แบบเสนอชุดโครงการวิจัย 2562
02 แบบเสนอโครงการ 62 เป้าหมาย 1 - 3
03 แบบเสนอโครงการ 62 เป้าหมาย 4
04 แบบ Standard Research 2562
แบบสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการ
การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุน
หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย (ประกาศ มข. 1430/2560)
ปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินกลั่นกรองและจัดลาดับความสำคัญโครงการวิจัย (1028/2555)
เอกสารหมายเลข 1(ก)(ข)(ค) แบบประเมินแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ)
เอกสารหมายเลข 2(ก)(ข)(ค) ,3 แบบแจ้งคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย (แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ)
เอกสารหมายเลข 4(1-2) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกลั่นกรองโครงการ ตามข้อ 7) และ 8)
หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนอุดหนุนทั่วไป (ประกาศ 1622/2558)
ประกาศหลักเกณท์ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย(439/2551)
แนวปฏฺบัติในการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการ(ว 569)
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริหารโครงการ และแบบสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารโครงการ (มข. วจ. 1 และมข. วจ. 2)
จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

การทำสัญญารับทุนและรับเงินงวดที่ 1
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป (แบบ มข.ผว.1-2)

การรายงานความก้าวหน้าและรับเงินงวดที่ 2
00-1 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป
01 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ประจำปี
00-1-1 แบบสรุปการประเมินฯ คณบดีหรือผู้รับมอบหมาย
00-1-2 แบบสรุปการประเมินฯ โดยคณะกรรมการฯ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย)
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับคณะ)

การรายงานผลการวิจัยและรับเงินงวดที่ 3
02 แบบประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
03 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่ง(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับนักวิจัย)
04 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งผลการประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับคณะ)

การจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
01 ขั้นตอนการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
02 แนวในการจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
03 แบบการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน
04 ตัวอย่างการจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
05 ตัวอย่างหลักฐานการปิดบัญชี
06 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย(สำหรับนักวิจัย)