ทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไปประจำปี (วช.)
 
: สมหวัง ทองนำ, พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์   : 42127, 42131, 043-203177

การขอทุน ปี 2563
เอกสารหมายเลข 1 คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท แผนบูรณาการ
เอกสารหมายเลข 2 คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท โครงการหรือชุดโครงการ เป้า1-3
เอกสารหมายเลข 2 คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท โครงการหรือชุดโครงการ เป้า 4
เอกสารหมายเลข 3 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
ประกาศ 2415/2561 หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย
แบบฟอร์ม ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
แบบสรุปโครงการ สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม
คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
คู่มือ แบบสรุปโครงการสำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
จัดการอย่างไรให้ได้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก
คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level (TRL1-9)
Societal Readiness Level
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ 920/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย
ประกาศ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ 1028/2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินกลั่นกรองและจัดลาดับความสำคัญโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข 1(ก)(ข)(ค) แบบประเมินแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ)
เอกสารหมายเลข 2(ก)(ข)(ค) ,3 แบบแจ้งคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย (แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ)
เอกสารหมายเลข 4(1-2) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกลั่นกรองโครงการ ตามข้อ 7) และ 8)
ประกาศ 1622/2558 หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนอุดหนุนทั่วไป
ประกาศ 439/2551 หลักเกณท์ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
แนวปฏฺบัติในการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการ(ว 569)
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริหารโครงการ และแบบสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารโครงการ (มข. วจ. 1 และมข. วจ. 2)
จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

การทำสัญญารับทุนและรับเงินงวดที่ 1
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป (แบบ มข.ผว.1-2)

การรายงานความก้าวหน้าและรับเงินงวดที่ 2
00-1 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป
01 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ประจำปี
00-1-1 แบบสรุปการประเมินฯ คณบดีหรือผู้รับมอบหมาย
00-1-2 แบบสรุปการประเมินฯ โดยคณะกรรมการฯ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย)
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับคณะ)

การรายงานผลการวิจัยและรับเงินงวดที่ 3
02 แบบประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
03 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่ง(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับนักวิจัย)
04 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งผลการประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับคณะ)

การจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
01 ขั้นตอนการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
02 แนวในการจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
03 แบบการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน
04 ตัวอย่างการจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
05 ตัวอย่างหลักฐานการปิดบัญชี
06 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย(สำหรับนักวิจัย)