Research Fund

ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 76 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 76 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 75 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร

รับข้อเสนอ : 6 กันยายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 52 วัน)

ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว


เอกสารประกอบการบรรยาย สวทน

รับข้อเสนอ : 14 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 (เหลือเวลา 45 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


เอกสารประกอบการบรรยาย วช

รับข้อเสนอ : 14 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 15 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

รับข้อเสนอ : 20 สิงหาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 15 วัน)

ผู้ให้ทุน : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ปี 2561

รับข้อเสนอ : 16 สิงหาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 14 วัน)

ผู้ให้ทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก​​


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ 4/4)

รับข้อเสนอ : 27 กันยายน 2561 - 29 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 13 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน(สำหรับนักวิจัยใหม่ที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน) ประจำปีงบประมาณ 2562

รับข้อเสนอ : 27 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 10 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


More ...

News Update

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 410 วัน)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 76 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเยงบนฐานความรู้

ระหว่างวันที่ : 27 มิถุนายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 15 วัน)

หน่วยงาน : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม


การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 15 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


Higher Education Partnership Forum: UK-Thailand Transnational Education” on Thursday 18 October 2018

ระหว่างวันที่ : 21 กันยายน 2561 - 18 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 2 วัน)

หน่วยงาน : Newton Fund academics


ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

หมดเขตแล้ว : 29 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEDResearch” เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นแก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ เกษตรกร ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในเดือนกันยายน 2561

หมดเขตแล้ว : 20 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ


ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting I with I ปีที่ 2

หมดเขตแล้ว : 30 สิงหาคม 2561 - 11 กันยายน 2561

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์


More ...

โครงการวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP Demo Day)

ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่เปิดโครงการวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP Demo Day) และเปิดห้อง "UniKhon space ณ ห้อง "UniKhon space” ชั้น 2 อาคารแก่นมอดินแดง (ข้างศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเก่า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม นำโดย พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย 2563

หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย 2563

More ...