ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และกลุ่มวิจัย
 
: งามจิตร กุดจอมศรี   : 043 203177, ใน มข. 42762