ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และกลุ่มวิจัย
 
: งามจิตร กุดจอมศรี   : 043 203177, ใน มข. 42762

ข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
รับสมัครข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ประกาศ 1059/2550)

คำสั่ง ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2561:
คำสั่ง 2549/2561 มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ
ประกาศ 920/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย
ประกาศ 780/2561 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ 453/2561 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยของกลุ่มวิจัย ศูนย์วจัยและสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560:
ประกาศ 2940/2560 หลักเกณฑ์การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559:
หลักเกณฑ์การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย (1089/2559)
2551:
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณอุดหนุนการวิจัยและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม)
2549:
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย (ประกาศ 566/2549)