ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
: พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์   : 42131, 043-203177

โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ปี 2562
ประกาศรับสมัคร (2421/2561)
แบบเสนอโครงการวิจัย

การปิดโครงการวิจัยนักวิจัยใหม่
บันทึกนำส่งเอกสารปิดโครงการ
แบบขอปิดโครงการตามโครงการ

การรายงานผลโครงการวิจัยใหม่
Executive Summary
แบบรายงานความก้าวหน้า
แบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบการจัดทำบทความ(Manuscript)

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ใบสำคัญรับเงิน นักวิจัยใหม่
01 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
02 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
03 แบบเบิกจ่ายปี 2553
04 ตัวอย่างการกรอกแบบ มข.ว1
   
การจัดสรรงวดเงินและการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยใหม่ (2523/2558)
ตรวจเช็คการโอนเงินเข้าบัญชีนักวิจัยใหม่
แผนยุทธศาสตร์ มข. ปี 2555-2558
กรอบทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ มข. ปี 55-58