ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
: วราภรณ์ ผิวพรรณงาม   : 42758, 043-203177