ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
: สุณิษา แสงเหลา   : 42131, 084-6426702