ประวัติและความเป็นมา หน้าที่ และความรับผิดชอบ

กองบริหารงานวิจัย  หรือ สำนักบริหารการวิจัย (เดิม) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2555 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง "การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี" เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีสามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะ เส้นทางความก้าวหน้า และขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเห็นควรจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ "กองบริหารงานวิจัย" เป็นหนึ่งในจำนวน 15 หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีที่ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ตามประกาศฉบับดังกล่าวนี้

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1830/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง "หน้าที่และความรับผิดชอบของกองและสำนักงานในสำนักงานอธิการบดี"  ตามประกาศฉบับดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ "กองบริหารงานวิจัย" ไว้ ดังนี้

 
 
  1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประสานงานการจัดทำแผนการวิจัย โครงการวิจัย และจัดทำคำของบประมาณการวิจัย

  2. บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย และประสานการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การประกันคุณภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประสานการจัดหาแหล่งทุน และการสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ

  3. ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการพัฒนางานประจำโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

  4. ประสานงานการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะ

  5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย รวมทั้งจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อให้บริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่วงวิชาการและสาธารณะ

  6. ประสานและสนับสนุนการดำเนินภารกิจสนับสนุนการวิจัยด้านอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

  7. บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย