คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers) ปีงบประมาณ : 2561
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 26 37 22 4 89
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 17 38 18 2 76
03. เทคนิคการแพทย์ 9 24 26 2 61
04. เทคโนโลยี 14 20 12 1 47
05. นิติศาสตร์ 14 2 16
06. บริหารธุรกิจ 9 6 15
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 20 13 4 37
08. พยาบาลศาสตร์ 1 29 29 11 70
09. แพทยศาสตร์ 1 115 118 107 31 372
10. เภสัชศาสตร์ 13 29 23 2 67
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 72 33 12 1 118
12. วิทยาศาสตร์ 76 101 39 7 223
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 14 27 1 42
14. วิศวกรรมศาสตร์ 42 62 42 3 149
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 25 21 3 49
16. ศิลปศาสตร์ 13 2 15
17. ศึกษาศาสตร์ 54 31 9 94
18. เศรษฐศาสตร์ 8 9 2 1 20
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 19 5 45
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 11 9 1 21
21. สัตวแพทยศาสตร์ 15 34 17 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 33 19 16 68
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 13 1 14
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 2 4 1 34
26. วิทยาลัยนานาชาติ 30 1 3 34
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 2 8
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 9 1 1 11
29. สถาบันภาษา 14 1 15
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานอธิการบดี 9 1 10
รวมทั้งสิ้น 22 749 690 380 55 1,896