คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers) ปีงบประมาณ : 2561
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 27 36 19 3 85
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 16 37 16 2 72
03. เทคนิคการแพทย์ 13 20 26 1 60
04. เทคโนโลยี 14 20 12 1 47
05. นิติศาสตร์ 13 2 15
06. บริหารธุรกิจ 13 6 19
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 16 14 4 34
08. พยาบาลศาสตร์ 1 29 29 9 68
09. แพทยศาสตร์ 1 109 117 97 26 350
10. เภสัชศาสตร์ 12 29 23 2 66
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 32 10 110
12. วิทยาศาสตร์ 72 99 34 4 209
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 14 28 1 43
14. วิศวกรรมศาสตร์ 39 67 39 3 148
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 25 20 2 47
16. ศิลปศาสตร์ 15 2 17
17. ศึกษาศาสตร์ 62 32 8 102
18. เศรษฐศาสตร์ 7 10 2 1 20
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 22 5 50
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 13 9 1 23
21. สัตวแพทยศาสตร์ 15 34 17 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 33 17 14 64
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 10 1 11
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 28 2 4 1 35
26. วิทยาลัยนานาชาติ 27 2 3 32
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 10 2 2 14
29. สถาบันภาษา 16 1 17
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานอธิการบดี 10 10
รวมทั้งสิ้น 23 745 691 350 44 1,853