คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers) ปีงบประมาณ : 2561
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 26 37 20 4 87
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 18 38 18 2 77
03. เทคนิคการแพทย์ 9 24 25 2 60
04. เทคโนโลยี 13 20 12 1 46
05. นิติศาสตร์ 13 2 15
06. บริหารธุรกิจ 6 6 12
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 21 12 4 37
08. พยาบาลศาสตร์ 1 23 29 10 63
09. แพทยศาสตร์ 1 121 117 105 32 376
10. เภสัชศาสตร์ 13 30 21 2 66
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 31 11 1 118
12. วิทยาศาสตร์ 79 106 37 7 229
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 17 24 1 42
14. วิศวกรรมศาสตร์ 41 59 42 3 145
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 25 21 3 49
16. ศิลปศาสตร์ 12 2 14
17. ศึกษาศาสตร์ 53 33 9 95
18. เศรษฐศาสตร์ 7 9 3 19
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 17 5 43
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 9 7 16
21. สัตวแพทยศาสตร์ 14 36 16 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 34 19 16 69
23. วิทยาเขตหนองคาย 8 1 9
24. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 3 4 1 35
25. วิทยาลัยนานาชาติ 30 2 32
26. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 2 8
27. สถาบันภาษา 16 1 17
28. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
29. สำนักงานอธิการบดี 12 3 1 1 17
30. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 13 13
รวมทั้งสิ้น 23 753 685 367 55 1,883