Research Fund

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS)

รับข้อเสนอ : 12 ตุลาคม 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการในงบประมาณประจำปี 2562

รับข้อเสนอ : 19 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560
ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนจาก สกว

รับข้อเสนอ : 26 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สกว

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย แสงซินโครตรอน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2561

รับข้อเสนอ : 18 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา

รับข้อเสนอ : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ซินโครตรอน ประจำปี 2560

รับข้อเสนอ : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research Fund More ...

News

ขยายเวลา>>>>การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560
โครงการอบรม ผู้ใช้เทคนิค µ-XRF imaging สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ฟรี!!!!
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมส่ง Abstract เรื่องInternational Research Conference on “Conversation and Development”
ขอเชิญชวนร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงกรชีวิตครอบครัว เรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเสวนาวิชาการ “ครอบครัวไทย ยุค 4.0 ข้อค้นพบจากการศึกษาเบื้องต้น”
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มูลนิธิโทเร เรียนเชิญท่าน ร่วมเสนอชื่อบุคล คณะ บุคคล หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
เรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความผลงานวิจัย เพื่อตีพิมล์ลงนิตยสาร "ความรู้สู่สังคม"

News More ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยร่วมพิธีลงนาม MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทอุตสาหกรรมพริกไทย จำกัด ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับผู้มาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house สกว. ณ ห้องประชุม EN 18301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี

กิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 -24 กันยายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยกทีมนักวิจัยร่วมจัดกิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ณ ไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน


News Online More ...
- -