Research Fund

เรียนเชิญท่านผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

รับข้อเสนอ : 30 สิงหาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560

รับข้อเสนอ : 4 กันยายน 2560 - 1 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รับข้อเสนอ : 11 พฤษภาคม 2560 - 29 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย จาก EU ภายใต้โครงการ “Effective Proposal Preparation for European Postdoctoral Research Fellowships”

รับข้อเสนอ : 11 สิงหาคม 2560 - 28 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

เปิดรับข้อเสนอโครงการ UK- Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 24 กรกฎาคม 2560 - 19 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 27 กรกฎาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย

Research Fund More ...

News

ขอเชิญชวนร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงกรชีวิตครอบครัว เรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเสวนาวิชาการ “ครอบครัวไทย ยุค 4.0 ข้อค้นพบจากการศึกษาเบื้องต้น”
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มูลนิธิโทเร เรียนเชิญท่าน ร่วมเสนอชื่อบุคล คณะ บุคคล หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
เรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความผลงานวิจัย เพื่อตีพิมล์ลงนิตยสาร "ความรู้สู่สังคม"
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย –จีน ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award
เรียนเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
เชิญประชุมเรื่องการกำกับติดตามสัญญาทุนวิจัยทุนภายในและทุนภายนอก บริการวิชาการ และการเบิกจ่าย

News More ...

ฝ่ายวิจัยร่วมต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายเรือ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน
วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร เวลา 10.30 – 13.30 น.

รหารือเตรียมความพร้อมและติดตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมหารือเตรียมความพร้อมและติดตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


News Online More ...
- -