ดูทั้งหมด

 
   
   
ทบทวนการบริหารจัดการงานวิจัย และกำหนดกรอบทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสัมมนาคณะกรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 หัวข้อ "ทบทวนการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
   
   
   
เตรียมรับมือการจัดลำดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย จัดเสวนาและบรรยายพิเศษ เตรียมพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เชิญนักวิชาการระดับแนวหน้าให้ความรู้ด้านการจัดอันดับ พร้อมจัดเสวนาเพื่อร่วมตอบโจทย์ “พัฒนางานวิจัยอย่างไรเพื่อการจัดลำดับมหาวิทยาลัย”
   
   
   
สกอ. และสำนักงบประมาณ ติดตามผลและประเมินโครงการวิจัย มข.
คณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนิน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

ดูทั้งหมด

 

KKU: Research

Vol: 1,2016

KKU: Research

Vol: 2,2016

pdf file

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 The Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th