Research Fund

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รับข้อเสนอ : 11 พฤษภาคม 2560 - 29 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ UK- Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

รับข้อเสนอ : 24 กรกฎาคม 2560 - 19 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รับข้อเสนอ : 27 กรกฎาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย

กิจกรรมกองทุนนิวตัน “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds”

รับข้อเสนอ : 13 กรกฎาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560
ผู้ให้ทุน : หน่วยร่วมบริหารจัดการกองทุนนิวตัน

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

รับข้อเสนอ : 16 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2560

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 กรกฎาคม 2560 - 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย

Research Fund More ...

News

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย –จีน ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award
เรียนเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
เชิญประชุมเรื่องการกำกับติดตามสัญญาทุนวิจัยทุนภายในและทุนภายนอก บริการวิชาการ และการเบิกจ่าย
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
โครงการฝึกอบรม ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก รุ่นที่ 20
เรียนเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3”
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบล็อกจรรยาบรรณ KKU Ethics มหาวิทยาลัยขอนแก่น

News More ...

“ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)

พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)

การประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยทางการทหาร กับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้ร่วมกำหนดนโยบายการวิจัยและการพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก ณ ห้องประชุม กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ” (Research Instrument Expo 2017

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบริษัทชั้นนำทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัย


News Online More ...
- -