รับสมัครข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. ๒๕๕๙
   
   
การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศ
   
   
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2559
   
   
รัฐคูเวตได้เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือ องค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล "Al-Sumait Prize 2016"
   
   
ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Newton Fund
   

ดูทั้งหมด

 
   
   
นักวิจัย มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลและทุนวิจัย จาก TTSF
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่นและยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศ พร้อมนักวิจัยรับรางวัล 3 ท่าน
   
   
   
“ปลาส้ม”เสน่ห์ความเปรี้ยวสู่การผลิตอาหารปลอดภัยมีโอกาสเป็นอาหารสมองในอนาคต
เมื่อนำปลามาหมัก ทั่งจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการหมักปลาส้มจะมีโอกาสทำให้โปรตีนจากเนื้อปลาเปลี่ยนแปลงไป โดยการย่อยทำให้มีขนาดเล็กลงเป็นโมเลกุลของเปปไทด์อิสระปลดปล่อยออกมาจากโปรตีนในเนื้อปลา
   
   
   
มข. ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559”
ชูผลงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร โดย ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
   

ดูทั้งหมด

 

KKU: Research

Vol: 1,2016

KKU: Research

Vol: 2,2016

Coming soon!

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 The Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th