ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559
   
   
ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยส่งข้อมูลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
   
   
ขอเชิญผู้สนใจอบรมเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558
   
   
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร R2R ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2559
   
   
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เขียนตำราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอตำแหน่งวิชาการ
   

ดูทั้งหมด

 
   
   
กองบริหารงานวิจัย จัดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2559
สร้างและทำความเข้าใจในกระบวนการโครงการวิจัยสถาบัน ซึ่งปี 2559 จะเน้นการปรับปรุงผลิตภาพงานประจำด้วย R2R
   
   
   
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ รับรางวัลทุน ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจีฯ
สร้างผลงานวิจัยด้านซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานภายนอก
   
   
   
เครือข่าย RUN ประชุมวิจัยสัญจร วางแผนประสานความร่วมมือด้านการวิจัย
7 ม.วิจัย หารือกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ ร.ร. ที่ขาดแคลน
   

ดูทั้งหมด

 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th