Research Fund

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2

รับข้อเสนอ : 1 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีสิทธิขอรับทุนวิจัย ประจำปี 2560

รับข้อเสนอ : 8 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัคร : "ทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Translational Research For Commercialization)"

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 31 ธันวาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 19 ธันวาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 The JPO/IPR Training Program 2016

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 11 พฤศจิกายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

Research Fund More ...

News

การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราให้บริการด้านวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมฯ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560”
เสนอชื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯ
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและยา : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
“การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)”
Talent Mobility for Food Innovation 2017
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

News More ...

นวัตกรรมกายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบองค์รวม

การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายเป็นกลุ่มที่เปรียบเสมือนตำรับยาที่มีหลายขนาน รวมทั้งการออกกำลังกายรายบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาเฉพาะรายที่นักกายภาพบำบัดควรให้บริการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีให้ การออกกำลังกายเป็นยา

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

นศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctorl Training)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมบรรยายการจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก


News Online More ...
- -