Research Fund

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 251 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 250 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

รับข้อเสนอ : 22 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 21 วัน)

ผู้ให้ทุน : ไปรษณีย์ไทย จำกัด


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

รับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 7 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวทช


Greetings from the Royal Academy of Engineering!

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 6 วัน)

ผู้ให้ทุน : newton


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 3 ประเภททุน

ปิดแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ปิดแล้ว : 26 มีนาคม 2561 - 19 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ปิดแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 12 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน: ฝ่ายวิชาการ สกว.

ปิดแล้ว : 24 มกราคม 2561 - 12 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิชาการ สกว.


ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ

ปิดแล้ว : 30 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


More ...

News Update

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 585 วัน)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ Translational Research และห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 251 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 251 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 190 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 98 วัน)

หน่วยงาน : วช


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ : 4 เมษายน 2561 - 15 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 82 วัน)

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 67 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 66 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


More ...

โปรดตรวจสอบข้อมูล

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ Translational Research และห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย

งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

กิจกรรม RRi KKU Forum 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม RRi KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

More ...