Research Fund

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 310 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 309 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

รับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 66 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวทช


Greetings from the Royal Academy of Engineering!

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 65 วัน)

ผู้ให้ทุน : newton


ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน: ฝ่ายวิชาการ สกว.

รับข้อเสนอ : 24 มกราคม 2561 - 12 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 47 วัน)

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิชาการ สกว.


ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 35 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 35 วัน)

ผู้ให้ทุน : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

รับข้อเสนอ : 16 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 35 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม


ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่องการรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

รับข้อเสนอ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 34 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

รับข้อเสนอ : 17 มกราคม 2561 - 23 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 27 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา


More ...

News Update

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 310 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 157 วัน)

หน่วยงาน : วช


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 126 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สกว สัญจร ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 74 วัน)

หน่วยงาน : สกว


การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 65 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ระหว่างวันที่ : 30 สิงหาคม 2560 - 15 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 50 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 35 วัน)

หน่วยงาน : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ : 22 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 35 วัน)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น


More ...

กิจกรรม RRi KKU Forum 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม RRi KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมแถลงข่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย – มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม: “ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลาเรียอย่างรวดเร็ว ช่วยชาวอีสานให้รอดชีวิต”

ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม: สร้างชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลาเรียอย่างรวดเร็ว ช่วยชาวอีสานให้รอดชีวิต

More ...