Research Fund

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 224 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 223 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561

รับข้อเสนอ : 25 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 40 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2561

รับข้อเสนอ : 25 เมษายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 18 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

ปิดแล้ว : 22 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561

ผู้ให้ทุน : ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (Research Fellowship) – จำนวน 2 ทุน ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ปิดแล้ว : 3 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561

ผู้ให้ทุน : ศูนย์เครือข่าย (Network Center)


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ปิดแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สวทช


Greetings from the Royal Academy of Engineering!

ปิดแล้ว : 30 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : newton


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 3 ประเภททุน

ปิดแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ปิดแล้ว : 26 มีนาคม 2561 - 19 เมษายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


More ...

News Update

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 558 วัน)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 224 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 163 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 71 วัน)

หน่วยงาน : วช


การอบรมการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก (Training on Heritage Impact Assessment)

ระหว่างวันที่ : 10 พฤษภาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 55 วัน)

หน่วยงาน : สถาบันฝึกอบรมและวิจัยด้านมรดกโลกแห่งเอเชียละแปซิฟิ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ : 4 เมษายน 2561 - 15 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 55 วัน)

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม


เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Social Return on investment (SROI) Accreditation Program

ระหว่างวันที่ : 10 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 40 วัน)

หน่วยงาน : Social Value Thailand


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 40 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


More ...

งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

กิจกรรม RRi KKU Forum 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม RRi KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

More ...