Research Fund

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 283 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 282 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

รับข้อเสนอ : 22 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 53 วัน)

ผู้ให้ทุน : ไปรษณีย์ไทย จำกัด


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

รับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 39 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวทช


Greetings from the Royal Academy of Engineering!

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 38 วัน)

ผู้ให้ทุน : newton


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 3 ประเภททุน

รับข้อเสนอ : 20 มีนาคม 2561 - 20 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 28 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 20 มีนาคม 2561 - 12 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 20 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน: ฝ่ายวิชาการ สกว.

รับข้อเสนอ : 24 มกราคม 2561 - 12 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 20 วัน)

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิชาการ สกว.


ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 8 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 8 วัน)

ผู้ให้ทุน : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


More ...

News Update

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 283 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 130 วัน)

หน่วยงาน : วช


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 99 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พศ. 2561

ระหว่างวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 77 วัน)

หน่วยงาน : สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 20 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 69 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ”

ระหว่างวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 62 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)


สกว สัญจร ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 47 วัน)

หน่วยงาน : สกว


การศึกษาวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองผ่าน AALAS Learning library

ระหว่างวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 38 วัน)

หน่วยงาน : สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย


More ...

งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

กิจกรรม RRi KKU Forum 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.45 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม RRi KKU Forum 2018 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

More ...