Research Fund

ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 134 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 134 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 133 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ปี 2561

รับข้อเสนอ : 16 สิงหาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 72 วัน)

ผู้ให้ทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก​​


โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

รับข้อเสนอ : 10 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (เหลือเวลา 42 วัน)

ผู้ให้ทุน : (TMTE Fund)


Joint Research Program ประจำปี 2562 FY 2019

รับข้อเสนอ : 15 มิถุนายน 2561 - 5 กันยายน 2561 (เหลือเวลา 17 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

รับข้อเสนอ : 6 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 12 วัน)

ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ปิดแล้ว : 26 กรกฎาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

ปิดแล้ว : 20 กรกฎาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

ปิดแล้ว : 22 มิถุนายน 2561 - 14 สิงหาคม 2561

ผู้ให้ทุน : คปก


More ...

News Update

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 468 วัน)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 134 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเยงบนฐานความรู้

ระหว่างวันที่ : 27 มิถุนายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 73 วัน)

หน่วยงาน : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม


การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 73 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4

หมดเขตแล้ว : 7 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่น ที่ 3

หมดเขตแล้ว : 6 มิถุนายน 2561 - 3 สิงหาคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


TUMS ASAIHL Award which is worth about $5000

หมดเขตแล้ว : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2561 วช ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมดเขตแล้ว : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


More ...

ฝ่ายวิจัยฯลงพื้นที่พบปะคณาจารย์และนักวิจัย วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม NK1403 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายฝ่ายวิจัยลงพื้นที่พบปะนักวิจัยวิทยาเขตหนองคายเพื่อชี้แจงเรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ขั้นตอนการขอทุนภายในและนอก และการเตรียมขอเสนอทุนบูรณาการ ปี 63 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัยร่วมกับ(CASCAP)(CKDNET)และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริการงานวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัยร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 6 และ 19 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการรับทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย

More ...