| Home | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 

Member Sign In | admin: panpim@kku.ac.th |
 

ทุนวิจัยภายใน

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

 

ทุนวิจัยภายนอก

ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ขั้นตอนการรับทุนภายนอก | ประกาศข่าวทุนวิจัยภายนอก

 

ประกาศ

ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การวิจัย

 

สื่อออนไลน์

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข

:.

โครงการสนับสนุนบุคลากรวิจัยภาครัฐไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถฯ

:.

เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข.

:.

เปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor”,”PTT NSTDA Chair Professor” และ “ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558″

:.

ขอเชิญสมัครรับทุนนำเสนอผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ

:.

ขอเชิญเข้าร่วมระดมสมอง “วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อในการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับฯ”

:.

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการรับทุนวิจัย

:.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

:.

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ให้ทุนการศึกษาเรื่องข้าว

:.

กองบริหารงานวิจัยแจ้งงดให้บริการในวันที่ 15 พ.ค.58

ดูทั้งหมด ..


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ มอบของที่ระลึกขอบคุณประธานคณะกรรมการวิจัยใหม่

ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ หมดวาระประธานคณะกรรมการโครงการฯ มข.ปี 2557-2558 และแสดงความยินกับ ศ.ดร.สุพรรณี พรมเทศ ประธานฯคนใหม่

ร่วมเพาะต้นกล้า...ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง

กิจกรรมพัฒนาความรู้ ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิจัยผ่านนักวิจัยพี่เลี้ยง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระบวนการพัฒนางานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย

ร่วมกันหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในด้านการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ และการตอบสนององค์กรภาครัฐและเอกชน

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(9) กันยายน 2557

1) มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินีไหมมัดหมี่ขอนแก่น สู่สากล
2) ภาพยนตร์ “ครูของข้อย”...สร้างสรรค์จากฐานการวิจัย
3) The KKU Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย R2R ภายในองค์กร
4) ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
5) ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 121 ] visitors : [ 188,112 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [1100 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^