วช.เชิญร่วมงานกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาปี 59
   
   
มรภ.จอมบึงวิจัยครั้งที่ 4
   
   
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาโจทย์/ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงงาน”
   
   
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   
   
การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society (WSIS) Project Prizes 2016
   

ดูทั้งหมด

 
   
   
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีคุณภาพงานตีพิมพ์สูงและถูกอ้างอิงของฐานข้อมูล Web of Science
1 ใน 22 นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยถูกอ้างอิงสูงในฐานข้อมูล ISI Web of Science จากสำนักพิมพ์ Thomson Reuters
   
   
   
นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558
ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ และ ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร์ รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558
   
   
   
มข. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ MTHM2015
บรรยายในหัวข้อด้านนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบสุขภาพ โดยมีวิทยากรจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมบรรยาย
   

ดูทั้งหมด

 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th