Research Fund

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

รับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 98 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวทช


ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

รับข้อเสนอ : 16 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 67 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม


สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

รับข้อเสนอ : 17 มกราคม 2561 - 23 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 59 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา


สกว.ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

รับข้อเสนอ : 15 มกราคม 2561 - 14 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 50 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานส่งเสริมการวิจัย สกว


สวรส. ประกาศรับข้อเสนอ ขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

รับข้อเสนอ : 19 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (เหลือเวลา 36 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวรส.


ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรางวับประจำปี 2561 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

รับข้อเสนอ : 18 มกราคม 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 (เหลือเวลา 22 วัน)

ผู้ให้ทุน : มูลนิธิส่งเสริมวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 2018 โดย JSPS

ปิดแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


อบรมระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ปิดแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 25 ธันวาคม 2560

ผู้ให้ทุน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS)

ปิดแล้ว : 12 ตุลาคม 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการในงบประมาณประจำปี 2562

ปิดแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์


More ...

News Update

วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 189 วัน)

หน่วยงาน : วช


เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ระหว่างวันที่ : 30 สิงหาคม 2560 - 15 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 82 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ : 22 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 (เหลือเวลา 67 วัน)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เหลือเวลา 23 วัน)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการวิจัยท้าทายไทย

หมดเขตแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 29 พฤศจิกายน 2560 - 2 มกราคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561

หมดเขตแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 29 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หมดเขตแล้ว : 1 มิถุนายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์


More ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-9 มกราคม ณ ห้องพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมแถลงข่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย – มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม: “ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลาเรียอย่างรวดเร็ว ช่วยชาวอีสานให้รอดชีวิต”

ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม: สร้างชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลาเรียอย่างรวดเร็ว ช่วยชาวอีสานให้รอดชีวิต

มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub) โครงการ Innovation Hubs

ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 2 และ 6 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

More ...