Research Fund

ประกาศรับสมัคร : "ทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Translational Research For Commercialization)"

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 31 ธันวาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 19 ธันวาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 The JPO/IPR Training Program 2016

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 11 พฤศจิกายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

เรียนเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 15 ตุลาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

ขอเชิญยื่นใบสมัครรับทุนสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาสถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 30 กันยายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

เปิดรับสมัครทุน Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปี 2560

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 20 กันยายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

Research Fund More ...

News

การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เสนอชื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯ
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560
ยุทธศาสตร์กาแฟ และยุทธศาสตร์ชา
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืช
เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ปชส. "โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์"
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ปชส. "โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก"

News More ...

การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctorl Training)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมบรรยายการจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก

การเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


News Online More ...
- -