Research Fund

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 192 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 191 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

รับข้อเสนอ : 6 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 70 วัน)

ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

รับข้อเสนอ : 22 มิถุนายน 2561 - 14 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 53 วัน)

ผู้ให้ทุน : คปก


ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

รับข้อเสนอ : 2 กรกฎาคม 2561 - 16 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 24 วัน)

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน

รับข้อเสนอ : 6 มิถุนายน 2561 - 16 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 24 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561

รับข้อเสนอ : 25 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 8 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาส่ตร์ไทย-จีน ครั้ง ที่ 7

รับข้อเสนอ : 23 พฤษภาคม 2561 - 26 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 4 วัน)

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


เสนอชื่อโครงการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา Promoting innovation with investment ครั้งที่ 2/2561

รับข้อเสนอ : 22 พฤษภาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 3 วัน)

ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ปิดแล้ว : 6 มิถุนายน 2561 - 15 มิถุนายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


More ...

News Update

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 526 วัน)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 192 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 131 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่น ที่ 3

ระหว่างวันที่ : 6 มิถุนายน 2561 - 3 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 42 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


TUMS ASAIHL Award which is worth about $5000

ระหว่างวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 39 วัน)

หน่วยงาน : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2561 วช ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 39 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 39 วัน)

หน่วยงาน : วช


การอบรมการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก (Training on Heritage Impact Assessment)

ระหว่างวันที่ : 10 พฤษภาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 23 วัน)

หน่วยงาน : สถาบันฝึกอบรมและวิจัยด้านมรดกโลกแห่งเอเชียละแปซิฟิ


More ...

ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการรับทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัยฯต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย นำทีมโดยผู้บริหาร และบุคลากร

งานแถลงข่าว “IP Day for Alumni”

ฝ่ายวิจัย ร่วมงานแถลงข่าว “IP Day for Alumni” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.45 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

More ...