ดูทั้งหมด

 
   
   
มข. สร้างเสื้อเกราะรังไหมกันกระสุน ครั้งแรกของโลก
เสื้อเกราะรังไหมกันกระสุน ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลิตเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อช่วยด้านการรักษาความปลอดภัย
   
   
   
วช.พบนักวิจัย มข. กระตุ้นนักวิจัยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนเพิ่มขึ้น
นักวิจัยได้ทราบข้อมูลจากแหล่งทุนวิจัย และได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นให้พัฒนาผลงานวิจัยมากขึ้น
   

ดูทั้งหมด

 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th