Research Fund

ทุนเพื่อการศึกษาต่อในออสเตรเรีย

รับข้อเสนอ : 21 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : Australian Government

ทุนนักวิจัยแกนนำ และNSTDA Chair Professor

รับข้อเสนอ : 11 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 21 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2

รับข้อเสนอ : 1 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีสิทธิขอรับทุนวิจัย ประจำปี 2560

รับข้อเสนอ : 8 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Research Fund More ...

News

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันสหวิทยาการ
Microbiome in environmental and human health 22 - 23 may 2017
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560
การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราให้บริการด้านวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมฯ
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560

News More ...

“การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”

พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนา บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมกายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบองค์รวม

การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายเป็นกลุ่มที่เปรียบเสมือนตำรับยาที่มีหลายขนาน รวมทั้งการออกกำลังกายรายบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาเฉพาะรายที่นักกายภาพบำบัดควรให้บริการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีให้ การออกกำลังกายเป็นยา

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

นศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


News Online More ...
- -