| Home | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 

Member Sign In | admin: panpim@kku.ac.th |
 

ทุนวิจัยภายใน

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

 

ทุนวิจัยภายนอก

ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ขั้นตอนการรับทุนภายนอก | ประกาศข่าวทุนวิจัยภายนอก

 

ประกาศ

ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การวิจัย

 

สื่อออนไลน์

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Newton Advanced Fellowship

:.

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยร่วม (NRCT – JSPS) ประจำปี 2558

:.

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559

:.

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรครับสมัครทุนวิจัย

:.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข

:.

โครงการสนับสนุนบุคลากรวิจัยภาครัฐไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถฯ

:.

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”

:.

เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข.

:.

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Link ของบริติช เคานซิล ประเทศไทย

:.

ขอเชิญร่วมรับฟังสรุปกรอบทุนรัฐบาลอังกฤษ(Newton Fund)

ดูทั้งหมด ..


นักวิจัยใหม่นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำปี 2558 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 โครงการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 โครงการ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 18 โครงการ รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ

มข. ร่วมกับ วช. ขนทัพนักวิจัยระดมสมองด้านพยาธิใบไม้ในตับฯ

วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยและวางแนวทางยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนของประเทศ

มข.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ชูประเด็นโครงการควบคุมและกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ

งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในนามเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(9) กันยายน 2557

1) มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินีไหมมัดหมี่ขอนแก่น สู่สากล
2) ภาพยนตร์ “ครูของข้อย”...สร้างสรรค์จากฐานการวิจัย
3) The KKU Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย R2R ภายในองค์กร
4) ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
5) ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 47 ] visitors : [ 200,948 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [1141 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^