ดูทั้งหมด

 
   
   
นักวิจัยแนะเกษตรกรใส่ “ถ่านชีวภาพ” ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตข้าวไร่
เพิ่มอินทรียวัตถุ ส่งผลให้ดินมีอนินทรีย์ไนโตรเจนและกระตุ้นกิจกรรมของมวลชีวภาพจุลินทรีย์ไนโตรเจนระหว่างปลูกข้าวไร่ได้
   
   
   
มข.ติวเข้มนักวิจัย จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
หวังกระตุ้นนักวิจัยใหม่เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาตติ และให้เกิดงานด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
   

ดูทั้งหมด

 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : ora@kku.ac.th